Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

Park Miejski
ul. Wigury 1
tel. 785-986-878

To najstarszy park w Grudzidzu, zaoony w 1865 roku. Malowniczy staw z fontann,
zrónicowany i w duej mierze stary drzewostan (klony, graby, magnolie i winie), odtworzona „Róanka” (ogród ró 11 gatunków) i nowoczesny, wielofunkcyjny plac zabaw to ulubione miejsce wypoczynku grudzidzan.

W Parku isteniej moliwo wypoyczenia:
- hulajnóg w cenie 3 z (1/2h) i 5 z (1h)
- rolek w cenie 3 z (1/2h) i 5 z (1h)

Bezpatnie mona wypoyczy:
- sprzt do minigolfa (kijki i pieczki)
- szachy
- warcaby
- bulle

Park Miejski w Grudzidzu, ul. Wigury 1, 86-300  Grudzidz,
email: park@moriw.grudziadz.pl
tel. 721 552 611
REGULAMIN WYPOYCZENIA HULAJNÓG/ROLEK
1. Wypoyczane hulajnogi/ rolki s wasnoci Miejskiego Orodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudzidzu.
2. Wypoyczalnia w Parku Miejskim ul. Wigury 1 w Grudzidzu jest czynna: od 1 kwietnia  do 31 padziernika od poniedziaku do niedzieli w godz. 10.00- 18.00.
3. Hulajnogi/rolki  wypoyczane s osobom powyej 16 roku ycia. Osoba poniej 16 roku ycia moe wypoyczy sprzt wycznie za zgod  osoby penoletniej upowanionej do pieczy na maoletnim, która bierze pen odpowiedzialno za wypoyczone mienie oraz osob z niego korzystajc. 
4. Z hulajnóg/rolek mog korzysta osoby, których waga nie przekracza 100 kg.
5. Wypoyczajcy przedstawia aktualny dokument tosamoci ze zdjciem, z którego pracownik Wypoyczalni spisuje dane niezbdne do realizacji umowy wypoyczenia.
6. Wypoyczajcy hulajnog/rolki ponosi opat za czas wypoyczenia wedug cennika Wypoyczalni - patne z góry.
7. Jeeli Wypoyczajcy nie posiada kasku zabezpieczajcego moe go otrzyma nieodpatnie w biurze Wypoyczalni.
8. Wypoyczajcy przyjmuje pen odpowiedzialno za szkody powstae w czasie uytkowania hulajnogi/rolek od momentu wypoyczenia do chwili zwrotu. W przypadku utraty wypoyczonej hulajnogi, rolek  lub kasku, na skutek okolicznoci, za które ponosi odpowiedzialno Wypoyczajcy w tym kradziey lub zgubienia, Wypoyczajcy jest zobowizany do zwrotu równowartoci kosztów odpowiadajcych wartoci sprztu i ponosi koszty naprawy w przypadku jego uszkodzenia.
9. Zabrania si przekazywania hulajnogi/rolek  osobom trzecim.
10. Hulajnog/rolki  naley zwróci do miejsca wypoyczenia tj. Wypoyczalni w Parku Miejskim w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu.
11. Pen odpowiedzialno za wypadki, wszelkie szkody powstae w czasie korzystania z wypoyczonej hulajnogi /rolek ponosi Wypoyczajcy. Wypoyczajcy bdc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowizany przestrzega zasad poruszania si po drogach i czyni to tylko i wycznie na wasn odpowiedzialno. Wypoyczajcy zrzeka si wszelkich roszcze z tytuu wypadków, poniesionych szkód lub obrae powstaych w okresie korzystania z wypoyczonej hulajnogi/rolek.
12. Wypoyczalnia ma prawo obciy Wypoyczajcego kosztami naprawy hulajnogi lub rolek  w przypadku uszkodzenia sprztu.
13. Jeeli  do koca dnia, w którym nastpio wypoyczenie hulajnogi/rolek  Wypoyczajcy nie zwróci sprztu, ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, bdzie to potraktowane jako kradzie i zostanie zgoszone policji.
Obowizuje od 1.09.2017
MORiW w Grudzidzu uprzejmie informuje, e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bd  w celu wykonywania czynnoci, których jest Pani/Pan stron. Podpisujc zgodno danych w dobrowolnie przedoonym  dokumencie, wyraam zgod na przetwarzanie przez MORiW moich danych osobowych w ramach prowadzonej dziaalnoci (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);   (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pón. zm.)