Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

#ROOM to fabryka pomysów i miejsce ich realizacji. Jeli masz pasj i chcesz zarazi ni innych, #ROOM jest miejscem i narzdziem do inspirowania i angaowania mieszkaców.

 

Regulamin bezpatnego uytkowania pomieszcze #roomu

1. Zarzdc pomieszcze jest Miejski Orodek Rekreacji i Wypoczynku, który udostpnia je nieodpatnie na dziaalno spoeczn w ramach promocji marki miasta  #gru.

2. Pomieszczenia udostpniane s nieodpatnie na dziaalno niekomercyjn. Zabrania si wykonywania w nich dziaalnoci zarobkowej.

3. Zabrania si prowadzenia agitacji politycznej w pomieszczeniach # roomu.

4. Zabrania si podnajmowania i udostpniania pomieszcze osobom trzecim.

5. Osoba wynajmujca (przedstawiciel stowarzyszenia, koa, grupy) podpisuje protokó zdawczo -odbiorczy pobierajc i oddajc klucze do pomieszcze od Zarzdcy.

6. Klucze do pomieszcze musz by pobrane i oddane w umówionym terminie.

7. Wszelkie zniszczenia, awarie, zuycie materiaów powinno by zgoszone Zarzdcy najpóniej przy zdawaniu kluczy od pomieszcze.

8. Koszty zniszcze i stwierdzonych braków w wyposaeniu pokrywa osoba (podmiot) wynajmujcy.

9. W #roomie obowizuje bezwzgldny zakaz palenia tytoniu i spoywania alkoholu.

10. Opuszczajc lokal naley wyczy wszystkie urzdzenia elektryczne, zamkn okna i drzwi.

11. Zdawany lokal powinien by posprztany.

12. Za rzeczy wartociowe pozostawione przez uytkowników #roomu Zarzdca nie odpowiada.

Dyrektor MORiW

Izabela Piwowarska