Informacjaturystyczna
Akademiabiegania
PatyczakiNordic Walking
MedsarSystem
KorsarzRestauracja
Rudnikw budowie
CampingRudnik

REGULAMIN TRENINGÓW NORDIC WALKING

1. Treningi maj charakter rekreacyjnych zaj ruchowych i prowadzone s w terenie otwartym - lesie.
2. Uczestnicy stawiaj si na miejsce zbiórki nie póniej ni na 5 min przed rozpoczciem zaj.
3. Zajcia mog zosta odwoane z przyczyn niezalenych od organizatorów, np. w przypadku niesprzyjajcych warunków atmosferycznych (ulewnego deszczu, burzy, innych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych).
4. W treningach moe uczestniczy kady chtny, bez wzgldu na wiek i sprawno fizyczn, jednak zawsze na wasn odpowiedzialno. Instruktor prowadzcy zajcia nie ponosi odpowiedzialnoci za powstae podczas treningów ewentualne urazy wiczcego, uszkodzenia ubioru, sprztu do wicze lub innych cennych rzeczy.
5. Osoby, które nie ukoczyy 18 roku ycia powinny stawi si w miejscu zbiórki z opiekunem prawnym w celu podpisania zgody na udzia w treningu.
6. Przed przystpieniem do udziau w zajciach naley kadorazowo poinformowa instruktora o ewentualnej niedyspozycji zdrowotnej. Jeli uczestnik ma wtpliwoci czy jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w treningach powinien skonsultowa si z lekarzem. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za wszelkie niedyspozycje uczestnika mogce stanowi przeciwwskazania do uczestnictwa w zajciach grupy nordic walking.
7. Uczestnicy s zobowizani do udziau w zajciach w wygodnym, niekrpujcym ruchów stroju sportowym i obuwiu sportowym, odpowiednim do panujcych warunków atmosferycznych.
8. Wszystkie objawy zego samopoczucia, które powstay podczas zaj naley niezwocznie zgasza instruktorowi.
9. Uczestnicy zaj zobowizani s do posugiwania si kijami w sposób pokazany przez instruktora, do przestrzegania zasad bezpieczestwa i ich zwrotu po zakoczonym treningu.
10. Warunkiem uczestnictwa w zajciach jest akceptacja treci niniejszego regulaminu.

 

RODZAJE ZAJ NORDIC WALKING

GRUPA RELAKS

Zajcia o niskiej intensywnoci, z naciskiem na zaangaowanie jak najwicej mini ciaa oraz na doskonalenie techniki. Zajcia przeznaczone dla osób chccych spokojnie maszerowa, po chorobach i rehabilitacji oraz szybko mczcych si. Podczas tych zaj równie uczymy  techniki marszu.

GRUPA FITNESS

Zajcia dla osób pragncych  zwikszy wydolno organizmu, przyspieszy metabolizm i zredukowa tkank tuszczow a take ksztatowa  sylwetk. Podczas tych zaj odcinki marszu przeplatane s wiczeniami ksztatujcymi mini caego ciaa.
Kade zajcia poprzedzamy rozgrzewk, przygotowujc organizm do zwikszonego wysiku fizycznego, a koczymy wiczeniami rozcigajcymi, które rozcigaj napite minie i uspokajaj ciao po treningu. Zajcia wzbogacamy wiczeniami ogólnorozwojowymi.